कार्यक्रम

यो शीर्षकमा म आफू सहभागी भएका र आफू संलग्न भएर आयोजना गरेका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी आदि प्राज्ञिक कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना सहभागिता र आयोजना शीर्षकमा राखेको छु।