अनुसन्धान

यस शीर्षकमा कुनै संस्थाबाट अनुसन्धान वृत्ति वा अनुदान लिई व्यक्तिगत रूपमा गरेका अनुसन्धान, कुनै संस्था वा समूहको सदस्यको रूपमा गरेका अनुसन्धान कार्य र विश्वविद्यालयमा निर्देशन गरेका शोध सम्बन्धी सूचना क्रमशः एकलसमूह र निर्देशन शीर्षकमा प्रस्तुत गरिएको छ।